Archív autora

Po ôsmy raz v Blatnohrade

Milí fanúšikovia,
v sídelnom meste Pribinu v Blatenskom kniežatstve, v Blatnohrade, ktorý sa dnes volá Zalavár, sa 16. júna 2018 konala spoločná púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, vedená biskupom Františekom Rábekom, a Vojenského biskupstva Maďarskej republiky pod vedením maďarského vojenského biskupa Lászlóa Bíróa, na ktorej som sa zúčastnil.
Slovenskí a maďarskí vojaci sa tu stretli už ôsmy raz, čo skutočne záslužný a ocenenia hodný čin zo strany oboch církevních predstaviteľov.
„Na prvú cyrilometodskú púť do Zalaváru ma pozval vojenský biskup Maďarska. Nevedel som, čo je to Zalavár,“ spomína biskup Mons. František Rábek, organizátor slovenskej účasti na púti. „Predstavoval som si nejakú baziliku. Až keď som sem prišiel, pochopil som, že ide o Blatnohrad.“
Toho roku sa púte zúčastnili ministri obrany Slovenska a Maďarska, Peter Gajdoš a Tibor Benkó. Vo svojich vystúpeniach vyzdvihli význam misie solúnskych bratov medzi Slovanov a zdôraznili ich odkaz pre prítomnosť. Maďarský minister citoval pápeža Františka, že príchod solúnskych bratov posilnil Európu a dodal, že ich odkaz je dnes v jednote Európanov pri obrane jej kresťanských a národných tradícií.
Po položení vencov pri pomníku autorky Ľ. Cvengrošovej – ktorý postavila slovenská samospráva v Maďarsku za účinnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej v roku 2013 – zaznel hymnus na počesť solúnskych bratov, dielo Franza Lista, Slavimo slávno Slaveni, ktorý zaspieval slovenský spevácky zbor Ozvena z Budapešti.
Potom na mieste, kde stál chrám mučeníka sv. Hadriána, sa konala spoločná slovensko-maďarská bohoslužba na počesť solúnskych bratov.
V stredisku vzdelanosti Slovenov za vlády Koceľa som sa poklonil pamiatke sv. Cyrila a Metoda, na mieste, kde s určitosťou boli.
https://youtu.be/oS9EedMgj6M

Link

V sídelnom meste Pribinu v Blatenskom kniežatstve, v Blatnohrade, ležiacom 9 km juhozápadne od Balatonu, ktorý sa dnes volá Zalavár, sa 16. júna 2018 konala …

Diskusia na Facebooku

Varenie žaby a la Emmanuel Macron

Vážení priatelia,

včera som do Denníka N lektronicky zaslal s požiadavkou na uverejnenie článok s názvom „Varenie žaby a la Emmanuel Macron“, od Sorosa nezávislej novinárke, pani Todovej. Zatiaľ ho „super objektívna žurnalistka na mimoriadnej morálnej úrovni“ neuverejnila. Zrejme len predsa čaká na súhlas od Sorosa. Pani Monika Tódová pozdravujem, ponúkam na uverejnenie v rámci plurality názorov článok o Európskej únii. Nepochybujem ani na chvíľu o tom, že ho uverejnite už len pre Váš mimoriadny záujem o moju osobu. Varenie žaby a la Emmanuel Macron Prakticky celý môj život som sa venoval právu. To je to, podľa čoho sa riadia naše životy od narodenia až po odchod z tohto sveta. Mám preto jednoznačný postoj k dianiu a rôznym javom, ktoré sa nás priamo v živote dotýkajú. Plány niektorých politikov Európskej únie a úradníkov v Bruseli na zavedenie trvalého osídľovania štátov EÚ národmi z Afriky, Blízkeho východu a Ázie a odstránenie suverénnych štátov ako ich poznáme dnes považujem za priamu cestu k zničeniu pôvodných európskych národov, vrátane nás Slovákov. Francúzsky prezident Emanuel Macron nedávno vo svojom vystúpení v Európskom parlamente hovoril o svojej predstave budúcnosti Európskej únie. Podstatou jeho vystúpenia je odstránenie suverénnych štátov v Európe a zaplavenie Európy stovkami miliónov ľudí z Afriky, ktorú on pravdepodobne aj vzhľadom na koloniálnu minulosť Francúzska považuje za najbližšiu časť sveta, s ktorou sa má Európa doslova spájať. Politik, ktorý len pred niekoľkými dňami v spoločnosti s ďalšími dvoma štátmi, bezdôvodne a bez mihnutia oka agresívne opätovne zaútočil na suverénny štát Sýriu a hrubo porušil normy medzinárodného práva a ešte je na to hrdý, stratil podľa môjho názoru morálne právo predkladať Európskej únii svoje predstavy o jej budúcnosti a stavať sa do pozície akéhosi vodcu. Dôvera, uznanie a úcta sa takto získať nedá. Závery stretnutia predstaviteľov OSN, EÚ a Africkej únie z minulého roku o vzájomnej spolupráci aj v otázkach migrácie nehovoria nič o plánovaných nových 200 miliónoch osídlencov z Afriky. Takéto krátkozraké a občanmi Európy neodsúhlasené hazardérske sociálne pokusy už dnes dosiahli gigantické rozmery. Vôbec tu nejde o plnenie záverov vyššie uvedeného stretnutia z roku 2017. Vôbec tu nejde o dohodnutú ochranu vonkajších hraníc EÚ, o zamedzovanie nelegálnej migrácie, o boj s pašerákmi ľudí, o zastavenie migračných vĺn vyvolaných vojnovými konfliktami, nejde o zastavenie týchto vojenských konfliktov, nejde ani o pomoc africkým krajinám a už vôbec nejde o pomoc utečencom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Osídlenci nie sú dovážaní do Európy za účelom ich ochrany alebo na prácu v prospech spoločnosti alebo na štúdium, na to, aby sa vzdelávali a vrátili sa do svojich krajín a pomáhali ich rozvoju. Nič také nie je v pláne. Z právneho hľadiska považujem za zvrátené návrhy na vytváranie akéhosi moslimského, islamského štátu v Európe, alebo vytváranie ozbrojených zložiek z mladých mužov z radov migrantov, alebo tolerovanie práva šaria popri pôvodnom domácom právnom systéme. Vo Francúzskej kuchyni je známe okrem iného aj varenie žiab. Pán Macron a stále menej príťažlivý Brusel sa podobne pokúša nenápadne nabaľovať svoje plány tak, aby sa členské štáty už nemohli brániť bezuzdnému osídľovaniu, presne ako povestné pomalé varenie žaby. Tu už nemožno hovoriť ani o strate dôvery v politikov Bruselu, ale o hrubej a násilnej panovačnosti, ktorá nemá nič spoločné s dodržiavaním medzinárodného práva, existujúcich právnych záväzkov v Európskej únii alebo s rozvíjaním partnerskej spolupráce členských štátov v prospech rozvoja nášho spoločného domova. Veľký rozdiel je medzi dočasnou právnou ochranou utečencov pred vojnou, medzi plánovanou suverénnou štátnou migračnou politikou výberom vhodných alebo potrebných vysoko vzdelaných záujemcov o prácu a medzi šialeným rozdúchavaním migrácie stoviek miliónov ľudí v rozvojových krajinách sveta, kvôli ziskom a nejasnej, pokrivenej predstave politikov o skutočných záujmoch národov Európy. Výsledkom nemôže byť nič iné iba násilie, hlboké ľudské sklamanie, utrpenie, porušovanie všetkých základných ľudských práv a slobôd a vytváranie izolovanej masy nezamestnaných ľudí v nových podmienkach, odkázaných na trvalú sociálnu podporu štátu. Organizátori a podporovatelia týchto zvrátených sociálnych experimentov dobre vedia, že ekonomika členských štátov nebude schopná živiť navyše 200-300 miliónov nezamestnaných ľudí, dobre vedia, že následne vznikajú kriminálne bandy, teror, separované skupiny dovážaných národov, dokonca aj medzi sebou nábožensky a etnicky netolerantných, navzájom nenávistných a vraždiacich sa ľudí, dobre vedia, že zanikne európska civilizácia, pôvodné národy, ich história a kultúra. A čo návrhy pána Macrona? Ľudovo a pejoratívne povedané, proste mimo mysu. Ako občan si ctím našu ústavu a som rozhodne proti snahám o odstránenie suverenity, teda nezávislej existencii štátov. Svet dnes ešte nedospel prirodzeným spôsobom rozvojom vzájomných vzťahov k takýmto myšlienkam. Možno za ďalších tisíc rokov štáty nebudú existovať a svet bude inak spoločensky organizovaný, ale dnes sú takéto snahy presadzované hrubým násilím a to nie je v poriadku. Som proti núteniu vzdať sa vlastného štátu s použitím politického a ekonomického vydierania zo strany „múdrych“ politikov Európskej únie. To sa v medzinárodnom práve dá označiť termínom „anexia“. Nie Rusko, ale ústami svojho prezidenta Francúzsko a ďalšie dominantné štáty sa snažia anektovať územia a obyvateľov suverénnych štátov v Európe a podriadiť ich svojmu politickému a právnemu diktátu. Pre tých politikov, ktorí tomu nerozumejú alebo si to nevšímajú chcem poukázať na to, že ide o priame porušenie platného systému medzinárodného práva, porušenie ústavných princípov štátnej suverenity členských štátov EÚ a aj celého systému vnútroštátnych právnych noriem. Brusel sa už nechce riadiť týmito právnymi pravidlami, navrhuje nevšímať si dohody v otázkach utečencov a kontroly ilegálnej migrácie, nevšímať si boj proti obchodovaniu s ľuďmi, nevšímať si priame ohrozenie bezpečnosti vlastných občanov, porušenie práv žien a rovnosti všetkých pred zákonom. Brusel a niektorí západní politici už otvorene nechcú čeliť migrácii, ale chcú presadiť systém trvalého osídľovania Európy. Kam nás títo politici ženú a kam to dopracovali, keď nič iné nie je na programe únie len ako trvalo naberať stovky miliónov osídlencov alebo ako bezdôvodne škodiť Rusku? Táto politika je nie len chuligánsky primitívna a pritom vo svojich argumentoch a vydieraní detsky naivná, ale aj smrteľne nebezpečná pre národy Európy. To sa nedá ospravedlňovať žiadnymi prázdnymi rečami o hodnotách alebo solidarite a nemožno ani dávať hlavu do piesku, však nejako už len bude. Falošná solidarita v otázke migrácie nie je žiadnou hodnotou, ale hlúposťou, falošná pomoc migrantom nie je pomocou, ale podporou kriminálnych živlov obchodujúcich s ľuďmi, lož, konšpirácia jedných proti druhým, porušovanie ľudských práv a princípov medzinárodného práva nie je cnosťou občanov Európy, ale hanbou niektorých ich politikov a podpora teroristov a bombardovania nevinných civilistov v suverénnych štátoch nie je kresťanskou ani našou slovanskou hodnotou, ale agresívnym odsúdeniahodným chovaním niekoľkých nespratníkov, ktorí sa otvorene pokúšajú odstrániť všeobecne akceptovaný systém medzinárodného práva a svetovej bezpečnosti. Riešenie je jednoduché. Treba okamžite zastaviť dovoz migrantov a zastaviť bombardovanie a terorizovanie chudobnejších a slabších národov a ich štátov. Pomáhať im rozhodne treba, ale u nich doma. Žiadna veda, iba jednoduché dodržiavanie princípov medzinárodného práva. To je predsa jednou z povinností Európskej únie napísanou v platných zmluvách. Žiadna záruka našej existencie ako národa bez nášho vlastného úsilia jednoducho neexistuje. Nachádzame sa dnes žiaľ v bazéne so žralokmi. A určite nie je pre nás riešením dať ruky hore a odovzdať sa napríklad Nemecku. Aké riešenia možno hľadať? Spolupráca národov krajín pod názvom Vyšehradská skupina má svoj základ a symboliku už od roku 1335, kedy sa stretli vtedajší český, poľský a uhorský panovníci. Máme spoločnú históriu, kultúru, hodnoty, kresťanské náboženské tradície. Obnovená spolupráca národov Vyšehradského trojuholníka a neskôr po rozdelení Československa v roku 1993 Vyšehradskej štvorky sa začala už v roku 1991. Je to unikátny model, ktorý sa stal stabilizujúcim prvkom v snahe o rozvoj demokracie aj v rámci Európskej únie. Každý zväzok je však iba taký silný, ako jeho najslabší článok. Alexandre Dumas písal vo svojom románe o troch mušketieroch aj keď boli nakoniec štyria Athos, Porthos, Aramis a d’Artagnan. Heslo, ktoré si z tohto románu pamätá snáď každý je „jeden za všetkých a všetci za jedného“. Znamená to, že v jednote je sila. Neviem, či je to tak, ale ak by naša vláda navonok hovorila, že nesúhlasí s násilnou migráciou, ale potichu by pritom dobrovoľne migrantov prijímala, aby si nepohnevala Brusel, bola by to slabosť, klamanie vlastných občanov a trhanie dnes tak potrebnej jednoty krajín V4 v tejto otázke. Milióny eur zo Slovenska putujú do rozvojových krajín. Nemám nič proti takejto pomoci, ani proti ľuďom z iných kultúr a verím, že prevažná väčšina Slovákov tiež nie je proti nikomu len tak pre nič za nič nepriateľsky naladená. Čo teda spôsobuje obavy našich občanov? Je to zlá skúsenosť Európy, nie jeden-dva prípady, ale mnohonásobné a neustále sa objavujúce znásilnenia, vraždy, bitky, bombové alebo iným spôsobom páchané teroristické útoky na nevinných ľudí, nenávistné a štvavé prejavy náboženských vodcov dovážaných migrantov proti nám, proti kresťanskej viere, proti bielej rase. Prečo európski politici pracujú v neprospech svojich občanov? Sú niekým riadení, sú vydieraní? Jednoduchá ľudská logika napovedá, že tu je niekde pes zakopaný. Keď triezvo zhodnotíme to, čo sa deje v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a v ďalších členských krajinách Európskej únie, musíme si priznať, že Európa už nie je pre nikoho bezpečným domovom. Obrovský nárast trestnej činnosti je definitívne možné pripísať strate schopnosti politikov EÚ hájiť skutočné záujmy a istoty svojich občanov. Nevyhnutné je pravdivo informovať európsku a našu verejnosť o stave migrácie, o plánoch vlády, ako jej čeliť. Nastal čas protestovať proti nátlaku napríklad odňatím miliárd z eurofondov z dôvodu, že nekontrolovanou migráciou nechceme ohroziť našich občanov napriek želaniam a príkazom Bruselu. Nemôžeme ani prijímať právne predpisy, ktoré porušujú našu ústavu a naše zákony, ako napríklad tzv. Istanbulský dohovor. Zdá sa, že krajiny V4 majú v týchto otázkach svoje osobitné miesto a v mnohom sú jedinečné, predstavujú nádej. Nemajú koloniálnu minulosť ani snahu dnes niekoho kolonizovať, nad niekým dominovať, neútočia vojensky na žiadnu krajinu sveta, nevydierajú, nepodvádzajú a neklamú svojich partnerov v medzinárodných vzťahoch, majú vysoko vzdelanú populáciu, ktorá sa prirodzene riadi humánnymi hodnotami, slušnosťou, morálkou a svojou ľudskou priateľskou povahou. Naše národy majú vlastné historické negatívne a pozitívne skúsenosťami z invázií, okupácií, spoločného účinného odporu voči vonkajším agresorom, ale aj z mierovej spolupráce a rozvoja v záujme vlastných občanov. Je čas nielen na odmietanie nátlaku, ale hrdé vodcovstvo a zodpovednosť štátov V4 za svoju slobodu, suverenitu, vlastný osud a vytvorenie pozitívneho príkladu zdravého rozumu v Európe. Slovensko musí chrániť svoju ústavu, svoju štátnu suverenitu, svoju kultúru, bezpečnosť svojich občanov, zachovanie vlastného národa. To nie je možnosť pre politikov, to je ich povinnosť a právny záväzok štátu a všetkých jeho orgánov voči vlastným občanom. Slovenská republika by sa mala jednoznačne pridať k vyhláseniu Maďarska, že nebude súhlasiť so žiadnym spoločným vyhlásením EÚ, ktorý by podporovalo a nie zastavovalo a tak reálne riešilo neželanú migráciu a osídľovanie Európy.

Bratislava, 6. máj 2018

Štefan Harabin

sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Diskusia na Facebooku

 

S Harabinom o práve 43

Milí fanúšikovia,
ponúkam link na 43 reláciu o práve.

Link

20:30 – 21:30 (01.05.2018) – sudca kolégia Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin diskutuje s Jurajom Poláčkom https://hearthis.at/slobodnyvysielac/s-harabinom-o…

Diskusia na Facebooku

 

Ďakujem za všetky blahoželania k narodeninám

Vážení gratulanti, milí priaznivci,
z celého srdca a hĺbky duše úprimne ďakujem za všetky blahoželania k narodeninám. Vaša podpora má veľmi teší a nabíja ma permanentne novou energiou. Ide o mimoriadne silnú podporu, ktorú si nesmierne ctím a vážim.
Diskusia na Facebooku

 

Prvý máj v Topoľčiankach

Milí fanúšikovia,
včera som strávil príjemný prvý máj v Topoľčiankach v Národnom žrebčíne v rámci dňa otvorených dverí.
Organizátori pripravili perfektný program počas, ktorého bol kôň, ktorý je spoločníkom človeka už niekoľko tisícročí, hlavným objektom pozorovania na tomto sviatočnom predstavení.
Stretol som tam množstvo prívržencov a absolvoval veľa rozhovorov.

Link

 

Diskusia na Facebooku

 

Harabin vydal knihu Súdnosť, na krste nechýbali známe tváre

Vážení priatelia,
vo štvrtok minulý týždeň som na petržalskom brehu Dunaja uvádzal do života
knihu Súdnosť. Chcem sa poďakovať Vám, mojim verným čitateľom, že sa toto dielko
stalo behom niekoľkých týždňov bestsellerom. Rovnako ma teší, že pozvanie na túto
príjemnú akciu prijal prezident Rudolf Schuster, prezident Ivan Gašparovič, predseda
Vladimír Mečiar, ako aj mnoho iných vzácnych hostí, ktorých môžem pokojne nazvať svojimi
priateľmi. Úprimne sa teším na každé ďalšie stretnutie s čitateľmi, ktoré už teraz plánujem
robiť po celom Slovensku.

https://www.ta3.com/clanok/1126800/harabin-vydal-knihu-sudnost-na-krste-nechybali-zname-tvare.html
http://www.extraplus.sk/clanok/sudnost-stefana-harabina
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Harabin-krstil-svoju-knihu-Sudnost-Nechybal-ani-Meciar-ci-byvali-politici-Mna-nezaujima-ci-bude-Kiska-kandidovat-alebo-nie-odkazuje-300112
http://www.infovojna.sk/article/video-harabin-krstil-svoju-knihu-sudnost
https://zemavek.sk/harabin-vydal-knihu-sudnost/

Harabin na “krste” svojej knihy: Nikdy som nemusel vziať jediné slovo späť

Na uvedenie knihy Štefana Harabina do života prišli aj jeho bývalí politickí protivníci

https://www.ta3.com/embed/20180427-hw-3ddac2eb-8cec-4acc-a6c9-7a4f6f7357af.html

Link

 

Diskusia na Facebooku

 

Náš tím Netky.sk si zmeral svoje sily proti osobnostiam z Československého leva: Afterpárty sa potiahla až do pondelka

Vážení priaznivci,
posúďte vlastným úsudkom na podklade faktov, či Monika Tódová z denník N je konšpirátor, alebo sú nimi alternatívne a objektívne média, ktoré si ona bez dôkazov a akýchkoľvek konkrétnych skutočnosti dovolí označovať za konšpiračné.
Včera má táto redaktorka žiadala odpovedať na nižšie položené otázky, medzi ktorými nebolo nič o tom, či sa stretávam s nesporným daňovým kriminálnikom Kiskom, ktorého verejne obhajuje a mediálne bráni.
Odpovedal som jej dole uvedeným spôsobom a poslal som odpovede v kópii aj objektívnym médiám a tiež Čižnárovi.
Zároveň pripájam linky na jej konšpiračný článok a na komentáre objektívnych médií k tomu.
Pýtam sa jej verejne, kto ju platí za to, aby klamala a rafinovane podprahovo podsúvala verejnosti negatívny obraz o mojej osobe?
Alebo sa bojí, že budem kandidovať na prezidenta republiky?

From: Monika Tódová [mailto:monika.todova@gmail.com]
Sent: Sunday, April 29, 2018 3:23 PM
To: harabin@harabin.sk; harabin@nsud.sk
Subject: Otázka N
Dobrý deň pán Harabin, v roku 2016 ste sa ako rozhodca zúčastnili futbalového zápasu, ktorý organizoval pán majiteľ serveru Netky.sk Vince a bol tam aj pán Bende, viceprimátor Sládkovičova.
http://www.netky.sk/clanok/foto-nas-tim-netky-sk-si-zmeral-svoje-sily-proti-osobnostiam-z-ceskoslovenskeho-leva
Obaja títo páni boli tento týždeň zadržaní v rámci rozsiahlej akcie, ktorá súvisela s podvodmi na DPH. Rada by som sa Vás opýtala, kto Vás na tento turnaj pozval a či daných pánov poznáte.
Takisto sa chcem spýtať, či ako sudca zvažujete účasť na takýchto akciách.
V prípade, že by ste rozhodovali v tejto kauze (ešte je vyšetrovanie len na začiatku), budete namietať svoju zaujatosť?
Ďakujem, budem rada, ak mi odpíšete.
S pozdravom
Monika Tódová, Denník N
0907 787 683

Dobrý deň pani Tódová,
je pravda, že som sa spomínaného zápasu zúčastnil a môžem Vás ubezpečiť,
že ako už starý futbalista a rozhodca som pískal rovnako férovo a nekompromisne ako keď rozhodujem
kauzy v súdnej sieni. To je to, čo mňa zaujíma.
Každý mesiac som pozývaný na desiatky podujatí, kde stretávam doslova tisíce ľudí.
A nie je možné, aby som si od každého z nich pýtal občiansky preukaz a odpis
z registra trestov. Uisťujem Vás, že aj do budúcna prídem na každú zmysluplnú
akciu, kam ma moji priaznivci a fanúšikovia pozvú.
Na podujatie ma pozvali páni Oklamčák a legendy slovenského futbalu Dobiáš, Pivarník, Vencel a Vengloš a Vaším pánom som okrem férového rozhodovania benefičného zápasu nevenoval žiadnu zvláštnu pozornosť. Osobne sa nepoznáme preto otázka o námietke je iracionálna.
Zaráža ma však jedna vec; z vašej otázky srší snaha vykresliť ma ako sudcu,
ktorý chodí hrávať futbal so zločincami, čiže má vlastne styky s podsvetím.
Nebolo by to prvýkrát.
Roky trvalo, kým som očistil svoje meno v súvislosti s nikdy nezverejnenou nahrávkou
môjho údajného rozhovoru s narkobarónom Sadikim, ktorú zinscenoval Daniel Lipšic a jeho novinárske stádo v spolupráci s Róbertom Kaliňákom,
keď videli, že sa nebudem podieľať na ich nezákonnostiach.
Toľko k mojej odpovedi.
Vážená pani redaktorka, iste sa nenahneváte ak túto pracovnú konverzáciu prepošlem
aj iným médiám, ktoré vy v Denníku N nenazvete inak ako konšpiračné. Naopak,
ja ich považujem na rozdiel od Vášho média ako objektívne – pretože informujú nestranne a v plnom znení, bez politickej objednávky. Čo sa bohužiaľ napr. o Denníku N povedať nedá. A zároveň i generálnemu prokurátorovi ako strážcovi zákonnosti pred trestným činom ohovárania.
Od: harabin@harabin.sk
Komu: ‚Monika Tódová‘; ‚jaromir.ciznar@genpro.gov.sk‘
Kópia: ‚Tibor Eliot Rostas‘; ‚ivan.brozik@gmail.com‘; ‚Róbert Sopko‘; ‚Roman Pekarík‘; ‚bohusgarbar@gmail.com‘; ‚Norbert Lichtner‘; ‚Boris Koróni‘; ‚Robert Matejovic‘; ‚chromik.robert@gmail.com‘; ‚Judita Laššáková‘; ‚juraj@polacek.sk‘; ‚Ondrej Šprlák‘; ‚Lenka Mayerová‘; ‚luhu@centrum.sk‘; ‚kapusta@napalete.sk‘; ‚Eva Zelenayová‘

Monika Tódová zavádza nový právny pojem


http://www.infovojna.sk/article/todova-vs-harabin
https://zemavek.sk/m-todova-konspirovala-o-harabinovi/
https://dennikn.sk/1110670/viceprimator-sladkovicova-mal-doma-230-tisic-eur-na-futbale-s-nim-bol-aj-harabin/?ref=list

http://www.netky.sk/clanok/foto-nas-tim-netky-sk-si-zmeral-svoje-sily-proti-osobnostiam-z-ceskoslovenskeho-leva

Link

 

Diskusia na Facebooku

 

Nasledujte ma
Facebooktwitteryoutubetumblr
 • POČASIE: Predpoveď na dnes 23/06/2018
  Premenlivá, na severe a spočiatku aj na východe až veľká oblačnosť. Miestami dážď alebo prehánky.
 • Cestu k hradu Šomoška obnovia, návštevníkov čakajú obmedzenia 23/06/2018
  Obci Šiatorská Bukovinka sa podaril husársky kúsok. Hoci má iba 300 obyvateľov a chudobný rozpočet, podarilo sa jej získať 120 tisíc eur. Práce na obnove cesty sa už začali. Ide o takmer 2-kilometrový úsek, ktorý okrem nového asfaltového koberca aj rozšíria, aby nedochádzalo ku kolíziám medzi vozidlami.
 • Trojpruh pod Strečnom končí, o jeho zrušenie žiadali niekoľko rokov 23/06/2018
  Trojpruh medzi Vrútkami a Žilinou bude po takmer desiatich rokoch minulosťou. Vyžiadali si to policajti so záchranármi, ktorým súčasné usporiadanie dopravy pod Strečnom komplikuje zásahy. Cestári chcú prebudovať jazdné pruhy ešte v priebehu leta.
 • Tisícky ľudí vyšli do ulíc, demonštrovali za slušné Slovensko 22/06/2018
  V Bratislave, ale aj v iných krajských mestách v piatok pokračovali protesty Za slušné Slovensko. Protestný pochod prišli do hlavného mesta podporiť aj nespokojní farmári.
 • Otvorili štadión v Humennom, od futbalového zväzu dostali 750-tisíc eur 22/06/2018
  V Humennom majú odteraz jeden z najmodernejších futbalových štadiónov na Slovensku. Jeho výstavbu podporil Slovenský futbalový zväz sumou 750-tisíc eur. Peniaze na rekonštrukciu 23 futbalových štadiónov vyčlenil pred rokmi ešte expremiér Robert Fico. Do Humenného sa prišiel pozrieť, ako boli využité. Zároveň upozornil aj problematický bod Zákona o športe.
 • Vyhrážajú sa mi zverejnením nahrávok a fotografií, tvrdí župan 22/06/2018
  Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka tvrdí, že sa mu vyhrážajú zverejnením nahrávok a fotografií zo stretnutí s ľuďmi, s ktorými je v pracovnom či osobnom kontakte. Podľa jeho slov to má súvisieť s vyvodením zodpovednosti za nehospodárne nakladanie s prostriedkami KSK v prípade elokovaného pracoviska Spojenej školy v Dobšinej v Sečovciach. Zároveň boli zastavené […]
 • Farmári a zástupcovia strán podpísali memorandum, koalícia neprišla 22/06/2018
  Memorandum o reforme poľnohospodárstva podpísali v piatok predstavitelia strán SaS, OĽaNO, Sme rodina, Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, SMK-MKP a KDH na znak sympatie so zástupcami nespokojných farmárov na bratislavskom Tyršovom nábreží. Stalo sa tak po približne hodinovej diskusii. Dokument teda podporili parlamentné aj mimoparlamentné subjekty.
 • Detva chystá protest proti zlatu, chcú zablokovať most 22/06/2018
  Obyvatelia Detvy a zamestnanci strojárskej fabriky PPS Group opäť vyjdú do ulíc. V Detve symbolicky zablokujú most a v Stupave budú mať protestné zhromaždenie. Dôvodom je opäť hrozba ťažby zlata a povolenie prieskumnej činnosti v dobývacom priestore, ktorého súčasťou je aj celý areál PPS Detva s 50-timi firmami a 2 tisíc zamestnancami.
 • Predškolská príprava bude povinná, deťom zlepší návyky 22/06/2018
  Vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz tvrdí, že predškolská príprava bude povinná pre každé dieťa. Mal by sa tak odstrániť roky trvajúci nežiadúci stav, keď do prvého ročníka prichádzajú aj deti bez hygienických či spoločenských návykov. Aby sa však tento zámer vydaril, musí v materských školách vzniknúť tisícky nových miest pre deti.
 • V Rakovej zhorela drevárska firma, požiar spôsobil pravdepodobne blesk 22/06/2018
  Na horných Kysuciach bojovali desiatky hasičov z rozsiahlym požiarom v priemyselnom areály. V Rakovej zhorela drevárska firma a autoservis. Plamene sa podľa prvotných informácií rozhoreli po údere blesku.